!!
  • image
  • image
  • image
  • image

belka studies

Modern specializations 

Animal Science/ ZOOTECHNICS

First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

Specializations: • Agro-consulting • Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master)

Specializations: • Agro-consulting• Hippology • Animal husbandry • Evaluation and the use of animal products • Therapeutic and hobbyitiscs use of animal 

BIOENGINEERING OF FOOD PRODUCTION

 First grade studies Undergraduate (3,5 years, obtained degree: engineer)

 Specializations: • Bioengineering of food production of plant origin • Bioengineering of food production of animal origin

Second grade studies Postgraduate (1,5 year, obtained degree: master) 

• Bioengineering of food production 

Meat Processing and Production Manager

(3,5 years, obtained degree: engineer)

 

belka education

Excellent professional staff

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

 

Ogłoszenia

belka news

 

IMG 20180624 184352 

 

W dniach 21-22 czerwca 2018 roku w Warszawie (SGGW) odbył się I Kongres Zootechniki Polskiej pod tytułem "Quo Vadis Zootechniko" . W trakcie dwch dni można było się wsłuchać w obszar osiągnięć, dokonać, realizowanych projektów, strategii, czyli tego co już było, co obecnie się dzieje i co nas w najbliższej przyszłości czeka.

Kongres zdobył wieku sympatyków i był organizowany pod Honorowym Patronatem: Prezydenta RP, WNiSzW, MRiRW,MŚ,  Parlamentarzystó Posłów RP, Prezesa ARiMRR, Prezesa NFOSiGW, Prezesa WFOSiGW, Dyrektora KCHZ, Prezesa PAN, Rektorów, Prorektorów uczelni Rolniczych,  Dziekanów poszczególnych Wydziałów Zootechnicznych, Dyrektorów Instytutów Badawczych, Prezesów podmiotów gospodarczych, których aż trudno ich wymienić (http://www.zootechkongres.pl/). W skład komitetu naukowego weszli m.innymi profesorowie z Naszej Uczelni w osobach: prof. dr hab. P. Guliński, prof. dr hab. St. Kondracki, prof. nzw. E. Bombik,     Tak liczne dostojne grono, wchodzące w skałd Komitetów świadczy tylko o tym, że śrdowisko zootechniczne jest: liczne, "mocne", zauważalne i potrzebne dla innych dyscyplin naukowych takich jak: nauki medyczne, medycyna weterynaryjna, technologia żywności i dietetyka  i inne... 

W trakcie Kongersu poruszane były zagadnienia w zakresie osiągnięć w genetyce zwierząt, w produkcji żywności, wykorzystania zwierząt w badaniach i praktyce ksenotranplantacyjnej, badaniach biomedycznych, a także zwierzęta w ochronie środowiska, kształtowaniu bioróżnorodności gatunkowej, ...

Wniosek jaki się nasuwa, w tym miejscu to bardzo ważna rola zwierząt na każdej płaszczyźnie oraz istotna rola ZOOTECHNIKA, który czynnie uczestniczy w interdyscyplinarnych badaniach naukowych, które mają służyć człowiekowi.  

Praktyka zootechniczna ma służyć nie tylko utrzymaniu zwierząt w dobrej kondycji i wysokiej produkcji, ale poznanie potencjału zwierząt, inżynierii genetycznej realizowanych w projektach dla uzyskania wysokiej jakości surowców (OVOCURA), nowoczesnych technologii IT (EID-elektroniczny system identyfikacji), zwierzęta w ochronie środowiska i zapewnieniu bioróżnorodności. 

Istotny wkłąd zootechniki został podkreślony w interdyscyplinarnych badaniach biomedycznych i zaangażowania badań zootechnicznych i wykorzystania zwierząt w ksenotransplantacji i użycia zwierząt jako modelu w badaniach medycznych.

 Obecnie znaczenia nabiera potencjał mikroorganizó i perspektywa rozwoju polskiej akwakultury.  I oczywistym jest, że zwierzęta domowe będą dominujące w aspekcie wyżywienia człowieka to jednak poszukuje się nowych źródeł w diety. 

 

Obrady Kongresu to również czas do analizy pespektywy zawodu ZOOTECHNIK w Polsce w kontekście trendów światowych.  Zootechmika - stan kadr i struktura kształcenia w Polsce. Charakterystyka rynku pracy. 

Tutaj należy podzielić się takim oto stwierdzeniem: ZOOTECHNIK jest bardzo potrzebym zawodem w obecnym otoczeniu człowieka wpisanym pod kodem 213207 w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności MR,PiPS.  Kształcenie odbywa się na 9 Wydziałach w Polsce uznanych do kształcenia Zootechników. Obecnie studiuje ponad 2100 na studiach stacjonarnych i 600 na studiach niestacjonarnych. Dodatkowo 350 studiuje na studiach doktoranckich. ZOOTECHNIK to zawód o sprecyzowanych kwalifikacjach zdobywający odpowiednie umiejętności i kompetencje zawodwe. Oczywiście należy cały czas doskonalić  kształcenie na tym kierunku żeby absolwenci jak najlepiekj spełniali oczekiwania na rynklu pracy. 

Istotnym był głos płynący od praktyków i przedstawicieli podmiotów gospodarczych, którzy jednoznacznie podkreślali iż czekają na ZOOTECHNIKA w swoich firmach ale musi on być dobrze przygotowany, szczególnie od strony praktycznej.  Optymizm, który popłynął to chęć włączenia się w proces kształcenia firm z otoczenia "zootechnicznego" w celu jeszcze lepszego wykształcenia absolwenta.... Dla mnie to ważna informacja ponieważ, która już na rynku zawodowym ma miejsce.

Kadry do kształcenia na kierunku zootechnika na poszczególnych Wydziałach są dobrze przygotowane, z właściwą strukturą i odpowiednią liczbą pracowników naukowo-dydaktycznych. Proces dydaktyczny realizowany jest przez ponad 750 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych. W tym skałdzie 16% stanowią profesorowie, 33% doktorzy habilitowani, 43% doktorzy i 7 % pozostali pracownicy. Tutaj zauważono, że kadra Instytutu Bioinżynioerii i Hodowli Zwierząt UPH w Siedlcach pod względem pracowników samodzielnych, tj.  prof. nzw i dr hab. jest najliczniejsza w kraju i to wspierana liczbną kadrą profesorów. 

Należy też uświadomić, że SIEDLECKA ZOOTECHNIKA jest najmłodszą w kraju - chociaż w maju 2017 roku mieliśmy już swój Jubileusz 40-lecia.  

Poza Uczelniami w kształcenie ZOOTECHNIKÓW zaangażowane są Instytuty Naukowe, w tym procesie uczestniczy 314 naukowców.

 

 Szanowmni Państwo niech tych kilka refleksji nt. ZOOTECHNIKI, jej roli i znaczenia na dziś i w przyszłości, które pozwoliłem sobie na gorąco po Kongresie Zootechniki przekazać w celu zaszczepienia większego optymizmu chociaż wiem że jeszcze jest wiele do zrobienia.

Serdeczne podziękowanie dla wszystkich ZOOTECHNIKÓW z Naszej Uczelni, uczestniczących w I Kongresie Zootechniki "Quo Vadis Zootechniko", któzy czynnie się włączyli w przygotowanie Kongresu, oraz czynnie uczestniczyli w trakcie obrad.  

 

Więcej informacji jest dostępnych na stronie: http://www.zootechkongres.pl/ 

 

Z poważaniem

Dyrektor IBiHZ